Novinky

Zásady pri práci s dieťaťom s ťažkosťami s pamäťou

 
Pamäť je svojimi vlastnosťami veľmi podobná svalu. Naberá na sile a mohutnosti tým viac, čím viac je precvičovaná, trénovaná.
 

Keďže je predpokladom na učenie a zdokonaľovanie sa, akékoľvek ťažkosti s ňou v rôznej miere spôsobujú aj problémy v učebných činnostiach žiakov. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že deti s týmito ťažkosťami môžu v škole zlyhávať kvôli nedostatočným či nepresným informáciám, kvôli nepochopeniu či nedostatku vymedzeného času na štúdium.

Ak pomôžeme žiakom s ťažkosťami s pamäťou, uľahčíme a spríjemníme im tak celkovo ich vzdelávanie. Ponúkame vám niekoľko tipov na túto pomoc:

 • Pri výklade dôsledne dbajte na primerané osvetlenie, teplotu a vlhkosť vzduchu v triede, na dostatočné ticho.
 • Podľa potreby priebežne vzbudzujte u žiaka pozornosť (výraznou intonáciou verbálneho prejavu, zvýrazňovaním dôležitých informácií, uvádzaním príkladov, kladením otázok, zapájaním žiakov do diskusie a pod.).
 • Ostatným spolužiakom vysvetlite problémy, ktoré má žiak s ťažkosťami s pamäťou.
 • Obsah výkladu voľte tak, aby bol pre žiakov čo najzaujímavejší. Je to dôležitý predpoklad na to, aby si žiaci chceli učivo zapamätať.
 • Pri odovzdávaní informácií pôsobte na čo možno najviac zmyslových kanálov (pri ústnom výklade používajte priesvitky na meotar, nákresy, schémy, obrázky atď.)
 • Dbajte na to, aby dĺžka výkladu (či exponovania predmetu) bola dostatočná. Môžete si to overiť jednoducho. Opýtate sa, či mali všetci dostatok času na pochopenie, či môžete pokračovať.
 • Snažte sa pomôcť žiakovi vytvoriť si v učive štruktúru.
 • Pomáhajte dieťaťu stanovovať si reálne ciele.
 • Ak je žiak časovo dezorientovaný, alebo často zabúda na plnenie si povinností, zriaďte mu nástenku s harmonogramom dňa a odkazmi. 
 • Učte žiakov opakovať si efektívne (hľadať súvislosti medzi poznatkami, vytvárať schémy, grafy, tabuľky ich vzájomných vzťahov ).
 • Vytvorte žiakom podmienky na precvičenie nových vedomosti, na ich praktické uplatnenie v bežnom živote.
 • Dajte žiakom možnosť vybrať si príspevky k plánovaným témam podľa ich záujmov.
 • Po dohode so žiakom zvoľte taký spôsob skúšania, ktorý mu najviac vyhovuje. Žiakom s problémovým vybavovaním si poznatkov z pamäti pri ústnej odpovedi treba dať na začiatku čas na koncentráciu, prípadne ich treba naviesť pomocnými otázkami alebo kľúčovými slovami.
 • Žiaka pochváľte za dobré výsledky pred celou triedou. Pochvala je istým druhom odmeny, ktorá pôsobí ako vonkajšia motivácia dieťaťa.
 • Za snahu, dobré nápady alebo zlepšenie (pozor, v porovnaní s predchádzajúcim výkonom dieťaťa, nie s ideálnym výkonom inej osoby!) dieťa povzbuďte.
 • Ak si nejaká úloha vyžaduje verbálnu inštrukciu, zadávajte ju pomaly a zrozumiteľne. Môže sa totiž stať, že žiak si nezapamätá všetky pokyny, alebo si ich zapamätá nepresne, čo môže podstatne znehodnotiť jeho prácu po stránke obsahovej i formálnej. Zvýšené sústredenie tiež môže navodiť stres, ktorý žiakovi sťažuje prácu.