Novinky

 

Súkromné centrum poradenstva a prevencie

Nové Zámky

je zaradené do siete škôl a školských zariadení od 1.septembra 2010.

 

Zabezpečujeme a poskytujeme:

 • komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť,
 • psychologickú  starostlivosť
 • diagnostickú starostlivosť,  
 • poradenskú starostlivosť,
 • rehabilitačnú starostlivosť,
 • preventívnu starostlivosť,
 • metodickú činnosť,
 • výchovno-vzdelávaciu činnosť,
 • inú odbornú činnosť, intervencie deťom so zdravotným postihnutím,
 • intervencie deťom s vývinovými poruchami.

Naše služby sú rýchle, efektívne a na vysokej profesionálnej úrovni.

 

Našimi klientmi sú prioritne deti a žiaci od narodenia do 15. rokov:

 • s mentálnym postihnutím
 • s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
 • s nerovnomerným vývinom
 • s telesným postihnutím
 • so zmyslovým postihnutím  / zrakové, sluchové postihnutie/
 • s kombinovaným postihnutím
 • s vývinovými poruchami učenia (ťažkosti s písaním, čítaním, počítaním a i.)
 • narušenou komunikačnou schopnosťou (nesprávna výslovnosť, zajakavosť atď.)
 • s vývinovými poruchami správania (hyperaktivita, impulzivita, poruchy pozornosti a pod.)